Podgląd

Moja strefa opinii

Obecnie, informacje w serwisie są filtrowane, zgodnie z wybranym przez Ciebie profilem.

Planergia Informacje to informacyjna część serwisu
w której zamieszczamy artykuły, raporty i analizy, porady, kompleksowy poradnik budownictwa energooszczędnego (Postaw (na) Eko-dom), Strefę opinii – autorskie materiały firm, uczelni, instytucji i ekspertów branżowych. więcej...
Planergia Technologie to miejsce, gdzie firmy technologiczne, wykonawcze czy biura architektoniczne mogą zamieszczać swoje oferty i w ten sposób docierać do osób podejmujących inwestycje. więcej...
Planergia Finanse to zespół doświadczonych konsultantów i analityków, którzy współtworząc Grupę Doradczą Altima Sp. z o.o. uczestniczyli w realizacji około 450 projektów o łącznej wartości ponad 2,5 mld zł. Dla klientów pozyskaliśmy ponad 600 mln zł. więcej...
Zaloguj się

9

Ofert
dostawców technologii

68

Zapytań

53

Źródeł finansowania

Finansowanie

1KAWKA - Likwidacja niskiej emisji - woj. zachodniopomorskie pokaż szczegółowy opis

Źródło finansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Charakterystyka działania

Rodzaje przedsięwzięć:
-likwidacja lokalnych źródeł ciepła
-rozbudowa sieci ciepłowniczej
-zastosowanie kolektorów słonecznych

Dla kogo?

MŚP Duże firmy JST Uczelnie +Instytucje B+R Spółki komunalne PJB Osobyfizyczne Inne

Ile?

Minimalna wartość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania Poziom dofinansowania (%) Oprocentowanie
nie określono więcej informacji udziela konsultant więcej informacji udziela konsultant

Informacje dodatkowe

Dofinansowanie adresowane jest do:
- jednostek samorządu terytorialnego(w przypadku j.s.t. ostatecznym odbiorcą dofinansowania mogą być: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego, spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prawne oraz inne wskazane w POP)
- podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną z województwa zachodniopomorskiego(gdzie ostatecznym odbiorcą korzyści będą wspólnoty mieszkaniowe i inne podmioty, które zamienią przestarzałe systemy ogrzewania na ekologiczne ciepło systemowe i podłączą się do sieci ciepłowniczych)

Terminy

do 30.10.2015 r

Kontakt w sprawie finansowania

Planergia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
e- mail.: biuro@planergia.pl


planergia

2KAWKA – Likwidacja niskiej emisji - woj. wielkopolskie pokaż szczegółowy opis

Źródło finansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Charakterystyka działania

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej

Dla kogo?

MŚP Duże firmy JST Uczelnie +Instytucje B+R Spółki komunalne PJB Osobyfizyczne Inne

Ile?

Minimalna wartość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania Poziom dofinansowania (%) Oprocentowanie
nie określono więcej informacji udziela konsultant Pomoc realizowana będzie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w tym do 45% środków pochodzi z NFOŚiGW

Informacje dodatkowe

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia ujęte w obowiązujących Programach Ochrony Powietrza opracowanych zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz zlokalizowane są w miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym), na którym w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku do WFOŚiGW przez beneficjenta końcowego, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, w oparciu o pomiary lub modelowanie, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z POPRAWĄ JAKOŚCI POWIETRZA 5 zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 24-godzinna oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10, na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu

Terminy

do 30.10.2015r

Kontakt w sprawie finansowania

Planergia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
e- mail.: biuro@planergia.pl


planergia

3KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji pokaż szczegółowy opis

Źródło finansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Charakterystyka działania

Dofinansowaniem mogą być objęte zadania polegające na likwidacji węglowych źródeł ciepła, ujęte w programach ochrony powietrza

Dla kogo?

MŚP Duże firmy JST Uczelnie +Instytucje B+R Spółki komunalne PJB Osobyfizyczne Inne

Ile?

Minimalna wartość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania Poziom dofinansowania (%) Oprocentowanie
nie określono więcej informacji udziela konsultant więcej informacji udziela konsultant

Informacje dodatkowe

Konkurs adresowany jest do podmiotów wskazanych w programach ochrony powietrza dla województwa pomorskiego do prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia zjawiska niskiej emisji tj.:
a) jednostek samorządu terytorialnego (jst)
b) podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące zaopatrzenia w ciepło
c) wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych
d) przedsiębiorców

Terminy

do 16.11.2015r

Kontakt w sprawie finansowania

Planergia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
e- mail.: biuro@planergia.pl


planergia

4KAWKA - Likwidacja niskiej emisji - woj. opolskie pokaż szczegółowy opis

Źródło finansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Charakterystyka działania

Dofinansowaniem mogą być objęte Przedsięwzięcia ujęte w obowiązujących, na dzień ogłoszenia przez WFOŚiGW konkursu, programach ochrony powietrza, w szczególności:
Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii

Dla kogo?

MŚP Duże firmy JST Uczelnie +Instytucje B+R Spółki komunalne PJB Osobyfizyczne Inne

Ile?

Minimalna wartość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania Poziom dofinansowania (%) Oprocentowanie
nie określono więcej informacji udziela konsultant Kwota dofinansowania przedsięwzięć w formie dotacji wynosi do 55% kosztów kwalifikowanych

Informacje dodatkowe

Beneficjentami środków mogą być:
a) jednostki samorządu terytorialnego
b) spółki prawa handlowego świadczące usługi komunalne w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła
c) zespoły opieki zdrowotnej d) spółdzielnie mieszkaniowe następujących miast: Opole,
Namysłów,
Głubczyce,
Kędzierzyn-Koźle,
Kluczbork,
Zdzieszowice,
Prudnik,
Strzelce Opolskie,
Olesno,
Gogolin,
Krapkowice

Terminy

do 30.11.2015 r

Kontakt w sprawie finansowania

Planergia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
e- mail.: biuro@planergia.pl


planergia

5KAWKA - Likwidacja niskiej emisji - woj. kujawsko-pomorskie pokaż szczegółowy opis

Źródło finansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Charakterystyka działania

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia ujęte w obowiązujących, na dzień ogłoszenia przez WFOŚiGW konkursu, programach ochrony powietrza, w szczególności:
Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii

Dla kogo?

MŚP Duże firmy JST Uczelnie +Instytucje B+R Spółki komunalne PJB Osobyfizyczne Inne

Ile?

Minimalna wartość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania Poziom dofinansowania (%) Oprocentowanie
nie określono więcej informacji udziela konsultant więcej informacji udziela konsultant

Informacje dodatkowe

Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego jako Beneficjentów końcowych, właściwych dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w programach ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania z uwzględnieniem warunków ww. programu.

Terminy

do 30 grudnia 2015 r. do godziny 15:00.

Kontakt w sprawie finansowania

Planergia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
e- mail.: biuro@planergia.pl


planergia

6KAWKA – Likwidacja niskiej emisji- woj. małopolskie pokaż szczegółowy opis

Źródło finansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Charakterystyka działania

Część 1) Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych

Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii

Dla kogo?

MŚP Duże firmy JST Uczelnie +Instytucje B+R Spółki komunalne PJB Osobyfizyczne Inne

Ile?

Minimalna wartość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania Poziom dofinansowania (%) Oprocentowanie
nie określono więcej informacji udziela konsultant więcej informacji udziela konsultant

Informacje dodatkowe

Beneficjentami programu są podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, z uwzględnieniem warunków niniejszego Programu. Beneficjentami programu wskazanymi przez WFOŚiGW w Krakowie są: jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne.

Terminy

Wnioski należy składać w biurze Funduszu do dnia 30.11.2015 r. do godz. 15:30.

Kontakt w sprawie finansowania

Planergia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
e- mail.: biuro@planergia.pl


planergia

7LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej pokaż szczegółowy opis

Źródło finansowania

Charakterystyka działania

Cel programu
Zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Rodzaje przedsięwzięć
Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

Dla kogo?

MŚP Duże firmy JST Uczelnie +Instytucje B+R Spółki komunalne PJB Osobyfizyczne Inne

Ile?

Minimalna wartość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania Poziom dofinansowania (%) Oprocentowanie
dana w informacjach dodatkowych dane w informacjach dodatkowych Dotacja udzielana jest na dofinansowanie wykonania i weryfikacji dokumentacji projektowej i wynosi do 20, 40 albo 60 proc. kosztów, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku.

Informacje dodatkowe

Formy dofinansowania
1) dotacja,
2) pożyczka.

Dotacja udzielana jest na dofinansowanie wykonania i weryfikacji dokumentacji projektowej i wynosi do 20, 40 albo 60 proc. kosztów, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku.

Dofinansowanie w formie pożyczki przyznawane jest na budowę nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego i wynosi:
· dla klasy A: do 1200 zł na 1 m2,
· dla klasy B i C: do 1000 zł na 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku;

Terminy

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym i potrwa do 29 grudnia 2016 roku lub do wyczerpania alokacji.

Kontakt w sprawie finansowania

Planergia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
e- mail.: biuro@planergia.pl


planergia

8 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna - Odnawialne źródła energii pokaż szczegółowy opis

Źródło finansowania

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa:
Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii
- RIT Subregionu Południowego
- RIT Subregionu Zachodniego
- RIT Subregionu Północnego
Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii
- ZIT Subregionu Centralnego

Charakterystyka działania

Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Dla kogo?

MŚP Duże firmy JST Uczelnie +Instytucje B+R Spółki komunalne PJB Osobyfizyczne Inne

Ile?

Minimalna wartość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania Poziom dofinansowania (%) Oprocentowanie
nie określono 50 mln EUR Minimalny wkład własny: 15 % kosztów kwalifikowalnych.

Informacje dodatkowe

Kto może otrzymac dofinansowanie:
-Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
-Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
-Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej); Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; Szkoły wyższe
-Organizacje pozarządowe
-Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
-Towarzystwa budownictwa społecznego

Terminy

28.10.2015 - 04.03.2016

Kontakt w sprawie finansowania

Planergia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
e- mail.: biuro@planergia.pl


planergia

9Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie pokaż szczegółowy opis

Źródło finansowania

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 :
Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
- RIT Subregionu Zachodniego
- RIT Subregionu Południowego
- RIT Subregionu Północnego
Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
- ZIT Subregionu Centralnego

Charakterystyka działania

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia

Dla kogo?

MŚP Duże firmy JST Uczelnie +Instytucje B+R Spółki komunalne PJB Osobyfizyczne Inne

Ile?

Minimalna wartość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania Poziom dofinansowania (%) Oprocentowanie
nie określono 50 mln EUR Minimalny wkład własny: 15 % kosztów kwalifikowalnych.

Informacje dodatkowe

Planergia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
e- mail.: biuro@planergia.pl

Terminy

28.10 - 30.12 2015

Kontakt w sprawie finansowania

Kto może otrzymać dofinansowanie:
-Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
-Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
-Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej)
-Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.


planergia

10Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne pokaż szczegółowy opis

Źródło finansowania

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Charakterystyka działania

Dofinansowanie na:

1.Kompleksowa (tzw. głęboka modernizacja wykraczająca poza minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej oparta o system monitorowania i zarządzania energią) modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkalnych na terenie województwa podlaskiego, w tym:
-modernizacja przegród zewnętrznych budynków obiektu polegająca głównie na: izolacji ścian, podłóg i dachów, zastosowanie podwójnych lub potrójnych szyb, zapewnienie szczelności,
-wymiana wyposażenia na energooszczędne m.in. wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia i systemów zarządzania/sterowania,
-przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem), systemów wentylacji i klimatyzacji, systemów wodno-kanalizacyjnych.
2.Audyty energetyczne dla sektora publicznego – jako obowiązkowy element wszystkich typów projektów inwestycyjnych, które pozwolą m.in. na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.

Dla kogo?

MŚP Duże firmy JST Uczelnie +Instytucje B+R Spółki komunalne PJB Osobyfizyczne Inne

Ile?

Minimalna wartość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania Poziom dofinansowania (%) Oprocentowanie
nie określono nie określono 85% kosztów kwalifikowalnych; W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.

Informacje dodatkowe

Kto może składać wnioski:
-Podmioty sprawujące zarząd nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne,
-Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
-Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
-Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (z wyłączeniem towarzystw budownictwa społecznego),
-Podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych,
-Kościoły i związki wyznaniowe,
-Organizacje pozarządowe.

Terminy

12.10 - 06.11.2015 r. do godz. 15:30

Kontakt w sprawie finansowania

Planergia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
e- mail.: biuro@planergia.pl


planergia

11 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra pokaż szczegółowy opis

Źródło finansowania

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze

Charakterystyka działania

Konkurs obejmuje następujący typ projektu:
I typ projektu: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe

W ramach typu I będzie można pozyskać dofinansowanie m.in. na:
-inwestycje w ścieżki rowerowe, które mają pełnić funkcje korytarzy transportowych będących alternatywą dla innych środków transportu,
-inwestycje w zintegrowane centra przesiadkowe,
-inwestycje we wspólny bilet,
-inwestycje w obiekty typu Park &Ride, Bike&Ride,
-budowę/przebudowę dróg lokalnych i/lub regionalnych związanych z mobilnością miejską – wyłącznie jako element kompleksowego projektu, którego celem jest rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego (inwestycje w drogi lokalne/regionalne będą możliwe jedynie wtedy, gdy są związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, jako element planu mobilności miejskiej, planu niskoemisyjnego czy strategii ZIT, stanowią mniejszość wydatków w projekcie oraz mają na celu wprowadzenie ruchu uprzywilejowanego lub uprzywilejowanie ruchu istniejącego pojazdów transportu publicznego),
-modernizację systemów oświetlenia ulic pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, w tym z wykorzystaniem OZE (przedmiotowe projekty mogą być również realizowane w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE, tj. w formie umów o poprawę efektywności energetycznej),
-uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej.

W ramach następujących kategorii interwencji:
43 - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor),
44 - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Dla kogo?

MŚP Duże firmy JST Uczelnie +Instytucje B+R Spółki komunalne PJB Osobyfizyczne Inne

Ile?

Minimalna wartość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania Poziom dofinansowania (%) Oprocentowanie
nie określono nie określono 85% dla projektów nie generujących dochodu.

Informacje dodatkowe

Terminy

30.10 - 30.10.2015 r.

Kontakt w sprawie finansowania

Planergia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
e- mail.: biuro@planergia.pl


planergia

12Program udzielania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej - woj.lubuskie pokaż szczegółowy opis

Źródło finansowania

WFOŚiGW w Zielonej Górze

Charakterystyka działania

Przedmiotem dofinansowania w ramach Programu jest opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, zgodne z wymogami konkursu NFOŚiGW 2/POIiŚ/9.3/2013.

Dla kogo?

MŚP Duże firmy JST Uczelnie +Instytucje B+R Spółki komunalne PJB Osobyfizyczne Inne

Ile?

Minimalna wartość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania Poziom dofinansowania (%) Oprocentowanie
nie określono nie określono W ramach Programu Fundusz udzielać będzie pomocy w formie pożyczki, w wysokości do 100% kosztów opracowania PGN oprocentowanie pożyczki - 1% w całym okresie spłaty

Informacje dodatkowe

Beneficjentem Programu są gminy (związki gmin), które nie posiadają Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz nie uzyskały dofinansowania z NFOŚiGW w ramach IX osi POIiŚ 2007-2013, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

Terminy

do 30.11.2015 r. – dla wniosków o dofinansowanie w 2015 roku i od 01.12.2015 r. do 30.04.2016 r. – dla wniosków o dofinansowanie w 2016 roku.

Kontakt w sprawie finansowania

Planergia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
e- mail.: biuro@planergia.pl


planergia

13KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii pokaż szczegółowy opis

Źródło finansowania

WFOŚiGW w Katowicach

Charakterystyka działania

Dofinansowaniem mogą być objęte następujące przedsięwzięcia, zlokalizowane na terenie województwa śląskiego:
1. Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności:
a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj:tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ

Obowiązkowym elementem projektu obejmującego zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwo stałe (węgiel kamienny lub biomasę) powinno być zapewnienie systemu kontroli eksploatacji tych urządzeń. Minimalny zakres kontroli powinien obejmować:
•trwałą likwidację starego kotła na paliwo stałe i użytkowanie urządzenia grzewczego objętego dofinansowaniem jako podstawowego źródła ciepła w budynku;
•weryfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy ruszt);
•warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem;
•weryfikację faktur zakupu paliwa w zakresie zgodności z parametrami paliwa dopuszczonymi przez producenta kotła w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia, w tym możliwość pobrania i zbadania parametrów próbki paliwa.

W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej;
b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci;
c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym.

2. Kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym wprowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych.

3. Utworzenie lub rozbudowa/aktualizacja baz danych (dotyczy przypadku, gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego lub instytucja przez nią wskazana) pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji.

Dla kogo?

MŚP Duże firmy JST Uczelnie +Instytucje B+R Spółki komunalne PJB Osobyfizyczne Inne

Ile?

Minimalna wartość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania Poziom dofinansowania (%) Oprocentowanie
wysokość dotacji nie może przekroczyć 45% kosztów kwalifikowanych zadania, - wysokość pożyczki musi wynosić co najmniej 35% kosztów kwalifikowanych zadania.

Informacje dodatkowe

Warunkiem uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia wymienione w pkt. 1 jest ich łączna realizacja z działaniami wymienionymi w pkt. 2 i 3.

1. Beneficjentem Programu mogą być osoby prawne realizujące przedsięwzięcia ujęte w obowiązujących programach ochrony powietrza, opracowanych zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.
2. Ostatecznym odbiorcą korzyści mogą być również osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe realizujące przedsięwzięcia wskazane w ust. 1. w ramach obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji, korzystające z dofinansowania wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta.

Terminy

17.08- 16.10.2015 r.

Kontakt w sprawie finansowania

Planergia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
e- mail.: biuro@planergia.pl


planergia

14Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii pokaż szczegółowy opis

Źródło finansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Charakterystyka działania

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na:
-zakupie i montażu kolektorów słonecznych;
-zakupie i montażu pomp ciepła;
-zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych;
-budowie małych elektrowni wiatrowych do 200 kW;
-budowie elektrowni wiatrowych o mocy nie wyższej niż 5 MWe;
-budowie małych elektrowni wodnych;
-budowie biogazowni;
-wytwarzaniu energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu,
powstałego w procesach oczyszczania ścieków lub składowania odpadów;
-inne zadania przynoszące efekt ekologiczny w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Dla kogo?

MŚP Duże firmy JST Uczelnie +Instytucje B+R Spółki komunalne PJB Osobyfizyczne Inne

Ile?

Minimalna wartość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania Poziom dofinansowania (%) Oprocentowanie
nie określono do 100 % kosztów kwalifikowanych nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym

Informacje dodatkowe

Pomoc finansowa może zostać udzielona w następujących formach:
-pożyczek;
-pożyczek długoterminowych i pomostowych przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia pomocy finansowej na to samo zadanie w różnych opisanych wyżej formach, na podstawie oddzielnych umów.
Łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Terminy

od 15.07.2015r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r

Kontakt w sprawie finansowania

Planergia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
e- mail.: biuro@planergia.pl


planergia

15Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła pokaż szczegółowy opis

Źródło finansowania

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Charakterystyka działania

Cel programu
-Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie dwutlenku węgla CO2, pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;
-wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii;
-propagowanie odnawialnych źródeł energii;
-upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji

Działania o charakterze inwestycyjnym, mdernizacyjnym:
-ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Dla kogo?

MŚP Duże firmy JST Uczelnie +Instytucje B+R Spółki komunalne PJB Osobyfizyczne Inne

Ile?

Minimalna wartość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania Poziom dofinansowania (%) Oprocentowanie
nie określono 7 500 zł do 25 % kosztów kwalifikowanych

Informacje dodatkowe

Pomoc finansowa może zostać udzielona w następujących formach:
-dotacji;
-pożyczek.

Terminy

15.07.2015r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Kontakt w sprawie finansowania

Planergia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
e- mail.: biuro@planergia.pl


planergia

16E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu pokaż szczegółowy opis

Źródło finansowania

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Priorytetowy: Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

Charakterystyka działania

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko.

Dla kogo?

MŚP Duże firmy JST Uczelnie +Instytucje B+R Spółki komunalne PJB Osobyfizyczne Inne

Ile?

Minimalna wartość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania Poziom dofinansowania (%) Oprocentowanie
500 tys zł 90 mln zł Dofinansowanie w formie pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych. oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2 % w skali roku.

Informacje dodatkowe

Beneficjenci Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 584), prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015 r. do 30.06.2023 r.

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej

Terminy

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Kontakt w sprawie finansowania

Planergia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
e- mail.: biuro@planergia.pl


planergia

17Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne pokaż szczegółowy opis

Źródło finansowania

Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.10.02.01 – IZ-01-22 – 001/15)

Charakterystyka działania

W ramach Poddziałania 10.2.1. wspierane będą inwestycje dotyczące obiektów użyteczności publicznej.
Kompleksowa i głęboka modernizacja energetyczna obiektów i budynków lub dokończenie tego procesu, poprzez realizację przedsięwzięć polegających m.in. na:
- zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach przeźroczystych (okna, drzwi przeszklone) i nieprzeźroczystych (ściany zewnętrzne, stropy poddasza, stropy piwnic),
- likwidacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła w poddawanych kompleksowej i głębokiej modernizacji obiektach wraz z budową przyłącza do systemu ciepłowniczego,
- modernizacji źródeł ciepła (za wyjątkiem źródeł węglowych przy braku zmiany paliwa) z uwzględnieniem możliwości zastosowania kogeneracji,
- modernizacji systemów grzewczo – wentylacyjnych z uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii,
- modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego,
- wykorzystanie OZE na potrzeby własne budynku,
- instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią.

Dla kogo?

MŚP Duże firmy JST Uczelnie +Instytucje B+R Spółki komunalne PJB Osobyfizyczne Inne

Ile?

Minimalna wartość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania Poziom dofinansowania (%) Oprocentowanie
500 tys zł nie określono do 85 % kosztów kwalifikowanych

Informacje dodatkowe

Kto może składać wnioski
- Jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem jst,
- Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
Jednostki naukowe,
- Instytucje edukacyjne,
- Szkoły wyższe,
- Publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie,
- Organizacje pozarządowe,
- Kościoły i związki wyznaniowe.

Terminy

04.01 - 29.01.2016

Kontakt w sprawie finansowania

Planergia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
e- mail.: biuro@planergia.pl


planergia

18Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT pokaż szczegółowy opis

Źródło finansowania

W ramach Osi PriorytetowejIV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Charakterystyka działania

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektów:
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
- Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/ modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła;
- Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Dla kogo?

MŚP Duże firmy JST Uczelnie +Instytucje B+R Spółki komunalne PJB Osobyfizyczne Inne

Ile?

Minimalna wartość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania Poziom dofinansowania (%) Oprocentowanie
nie określono nie określono do 85 % kosztów kwalifikowanych

Informacje dodatkowe

O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące typy podmiotów:
- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
- Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
- Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
- Szkoły wyższe;
- Organizacje pozarządowe;
- Towarzystwa budownictwa społecznego.

Aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Centralnego

Terminy

27.07 - 30.10.2015

Kontakt w sprawie finansowania

Planergia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
e- mail.: biuro@planergia.pl


planergia

19Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT pokaż szczegółowy opis

Źródło finansowania

W ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturzepublicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego.

Charakterystyka działania

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektu:
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
- Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.
- Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Dla kogo?

MŚP Duże firmy JST Uczelnie +Instytucje B+R Spółki komunalne PJB Osobyfizyczne Inne

Ile?

Minimalna wartość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania Poziom dofinansowania (%) Oprocentowanie
nie określono nie określono do 85 % kosztów kwalifikowanych

Informacje dodatkowe

O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące typy podmiotów:
- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
- Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
- Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
- Szkoły wyższe;
- Organizacje pozarządowe;
- Towarzystwa budownictwa społecznego.
Wymienione powyżej podmioty mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego

Terminy

27.07 - 30.10.2015

Kontakt w sprawie finansowania

Planergia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
e- mail.: biuro@planergia.pl


planergia

20Kredyty preferencyjne na inwestycje z wykorzystaniem OZE - woj.zachodniopomorskie pokaż szczegółowy opis

Źródło finansowania

BOŚ BANK, WFOŚiGW w Szczecinie

Charakterystyka działania

PRZEDMIOT KREDYTOWANIA: Inwestycje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
ZAKRES ZADANIA OBJĘTEGO FINANSOWANIEM:
Zadania inwestycyjne wykorzystujące odnawialne źródła energii, przynoszące wymierny efekt ekologiczny w wyniku pozyskania energii w sposób inny niż tradycyjny,
Z kredytu mogą być finansowane zakupy wraz z montażem:
- urządzeń i systemów grzewczych z zastosowaniem różnego rodzaju pomp i wymienników ciepła
- baterii, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, a także systemów biwalentnych w układzie z odnawialnymi źródłami energii
- kotłów opalanych biomasą (słoma, odpady drzewne itp.) wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla przemysłowych i lokalnych źródeł energii
- systemów kominkowych, z wyłączeniem obszarów miast powyżej 10.000 mieszkańców (wg ostatnich danych GUS) oraz na obszarach o statusie uzdrowiska
- małych elektrowni wodnych
- źródeł energii wykorzystujących energię wiatru (siłownie i turbiny wiatrowe)
- urządzeń służących do produkcji peletów i brykietów
– biomasy przetwarzanej w paliwo energetyczne oraz przygotowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do realizacji kredytowanej inwestycji

Dla kogo?

MŚP Duże firmy JST Uczelnie +Instytucje B+R Spółki komunalne PJB Osobyfizyczne Inne

Ile?

Minimalna wartość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania Poziom dofinansowania (%) Oprocentowanie
nie określono nie określono do 90% wartości przedsięwzięcia WIBOR 3M pomniejszony o 3 p.p. i nie mniej niż 2% w skali roku (przez pierwsze 7 lat okresu kredytowania)

Informacje dodatkowe

KREDYTOBIORCY: wszyscy realizujący inwestycje w woj. zachodniopomorskim, w szczególności osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej

SZCZEGÓŁY:
- okres realizacji zadania: max. 12 miesięcy od dnia postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy
- okres kredytowania: do 20 lat
- okres dopłat: do 7 lat (dopłaty dokonywane są do części kredytu nie przekraczającej 1 mln zł)
- prowizja przygotowawcza lub opłata aranżacyjna: 1% kwoty udzielonego kredytu

Terminy

powyższe warunki kredytowania obowiązują do 31 grudnia 2015 r

Kontakt w sprawie finansowania

Planergia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
e- mail.: biuro@planergia.pl


planergia
  • JPREV
  • JNEXT
  • ?>